Bestilling profiltøy høst 2020

Postet av Telenor Bedriftsidrettslag Oslo den 8. Okt 2020

Trimtex sin webshop for bestilling av profiltøy er nå åpen. Bestillingsfristen er 25/10-2020. Medlemmer av Telenor BIL får en verdikode som gir rabatt ved handel.

Under menyvalget Trimtøy finner du oppdatert informasjon om bestilling og link som du kan bruke for å få tilsendt verdikode:  https://idrett.telenor.no/p/28631/trimtoy

 

Alle ansatte i Telenor kan bestille tøy herfra og man får opptil 30% avslag i forhold til fullpris(rabatten er allerede trukket fra når du er innlogget.
Årsmøte 2019 protokoll

Postet av Telenor Bedriftsidrettslag Oslo den 2. Jun 2020

Telenor Bedriftsidrettslag ÅRSMØTE 2019

Sted: Fornebu Restaurant Fresh4You C/D, tid: tirsdag 27. mai 2020, kl. 16.30 -17.30

Til stede: 4 medlemmer + 7 via Skype

Saksliste:

1. Åpning

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Valg av dirigent, sekretær, og 2 protokollunderskrivere

4. Årsberetning 2019

5. Regnskap 2019

6. Innkomne forslag

7. Budsjett 2020

8. Valg

1. Åpning

Leder Trude Sundblad ønsket deltakerne velkommen til ordinært årsmøte for 2019.

2. Godkjenning av saksliste og representanter

Innkallingen ble godkjent uten anmerkninger.

3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å undertegne protokollen

Dirigent: Jone Eileraas. Sekretær: Ketil Risvoll. Protokollundertegning: Martin Svae-Kvifte og Trude Persdatter Sundblad.

4. Årsberetning

Jone gikk gjennom årsberetningen. Beretning ble enstemmig bifalt av årsmøtet.

5. Regnskap 2019

Jone gikk gjennom det framlagte regnskapet for 2019. Årsresultatet endte opp med et underskudd på 1.031. I vedtatt budsjett lå det inne et enda høyere underskudd (271 tusen). Vi har en betydelig egenkapital (fortsatt over 2 millioner) som vi tærer på. Revisorrapport ble lest opp. Regnskapet ble godkjent uten innvendinger.

6. Innkomne forslag

Sak fra styret. Styrehonorar. Foreslår å øke det årlige beløpet til leder, nestleder, kasserer og sekretær fra 7000kr til 10000kr og honoraret til styremedlemmer fra 300kr til 500kr per møtet. Revisor får 500kr i honorar. Forslaget ble godkjent uten innvendinger.

7. Budsjett 2020

Jone redegjorde budsjett for 2020. Budsjettet viser et underskudd på 191 tusen. Erfaringen tilsier at det blir brukt mindre penger enn det som budsjetteres og Korona-situasjonen i 2020 vil sannsynligvis forsterke dette. Vi har fortsatt et betydelig buffer å tære på (ref. regnskapet). Det ble spurt om det var aktuelt å redusere medlemskontingent for 2021 dersom vi ender opp med et overskudd i stedet for et underskudd. Eller kan gruppene klare å komme opp med økt aktivitet siste halvår? Styret vil ta dette opp til vurdering. Årsmøtet godkjente budsjettet enstemmig.

8. Valg

Styret har i 2019 sett slik ut:

Verv

Navn

Valgt

Leder

Annette Marie Kollenborg (sluttet)

2019 for 2 år

Nestleder

Trude Persdatter Sundblad (rykket opp som leder)

2019 for 2 år

Kasserer

Jone Eileraas

2018 for 2 år

Sekretær

Ketil Risvoll

2018 for 2 år

Styremedlem

Annika Aarstad

2019 for 1 år

Styremedlem

Markus Bjølgerud (sluttet)

2019 for 2 år

Styremedlem

Martin Svae-Kvifte

2019 for 2 år

Varamedlem 1

Karianne Braat

2019 for 1 år

Varamedlem 2

Henning Ustgård

2019 for 1 år

Varamedlem 3

Xinli Wang

2019 for 1 år

Revisor 1

Christian Deisz

2019 for 1 år

Valgkomite 2

Morten Christiansen

2019 for 1 år

Valgkomite 1

Steinar Ostermann

2019 for 1 år

 

Valgkomiteen v/ Steinar Ostermann og Morten Christiansen hadde levert inn følgende innstilling:

LEDER: Innstiller Jone Eileraas. Har fungert som kasserer i inneværende valgperiode.

NESTLEDER: Trude Sundblad. Ikke egentlig på valg, har fungert som leder i inneværende valgperiode.

KASSERER: Ingen kandidat funnet

SEKRETÆR: Innstiller Ketil Risvoll. Gjenvalg.

STYREMEDLEM 2 ÅR: Innstiller Henning Ustgård. Tidligere vara, men har fungert som styremedlem i inneværende valgperiode.

STYREMEDLEM 1 ÅR: Innstiller Torstein Tuv.  Pricing Expert Telenor Business. Torstein har vært i Telenor i 3-4 år og sitter i styret for YPN (Young Professionals Network). Han har engasjert seg sterkt i å få økt oppslutningen i Telenor om Holmenkollstafetten, bla ved å få med yngre medarbeidere-han er også aktivt med i alpingruppa.

VARAMEDLEM 1: Innstiller Karianne Braat. Gjenvalg.

VARAMEDLEM 2: Innstiller Xinli Wang. Gjenvalg.

VARAMEDLEM 3: Tuva Ramsø Bredesen, Technology. Tuva kom til Telenor som trainee sist høst og er og aktiv i YPN.

REVISOR 1: Innstiller Christian Deisz. Gjenvalg.

REVISOR 2: Ingen kandidat funnet.

VALGKOMITE: Ingen kandidater funnet. De sittende forlater Telenor i løpet av året.

De innstilte kandidatene ble enstemmig valgt. Det nye styret fikk fullmakt til å finne kasserer. Inntil denne er på plass, vil leder Jone Eileraas fylle også denne rollen. Det ble konkludert med at det ikke er nødvendig med to revisorer. Jan Petter Jensen ble overtalt til å gjøre en innsats i valgkomiteen, mens styret fikk fullmakt til å finne en makker til han.

Det nye styret ser da slik ut:

Verv

Navn

Valgt

Leder

Jone Eileraas – tilbake som leder etter flere år som kasserer

2020 for 1 år

Nestleder

Trude Persdatter Sundblad – tilbake som nestleder

2019 for 2 år

Kasserer

Mangler – Jone Eileraas fungerer


Sekretær

Ketil Risvoll – GJENVALG

2020 for 2 år

Styremedlem

Martin Svae-Kvifte

2019 for 2 år

Styremedlem

Henning Ustgård – NY (mange år som vara)

2020 for 2 år

Styremedlem

Torstein Tuv – NY

2020 for 1 år

Varamedlem 1

Karianne Braat – GJENVALG

2020 for 1 år

Varamedlem 2

Xinli Wang – GJENVALG

2020 for 1 år

Varamedlem 3

Tuva Ramsø Bredesen – NY

2020 for 1 år

Revisor

Christian Deisz – GJENVALG

2020 for 1 år

Valgkomite 1

Jan Petter Jensen– NY

2020 for 1 år

Valgkomite 2

Mangler


 

Fornebu 27.05.2020,

Ketil Risvoll (sign)                                 Martin Svae-Kvifte                    Trude Persdatter Sundblad 

referent                                                representant                             representant
Regnskap 2019 og budsjett 2020

Postet av Telenor Bedriftsidrettslag Oslo den 27. Mai 2020

Dere finner regnskapsrapporter og budsjettoppsummering på filarkiv regnskap (må være innlogget medlem for å lese).
Årsberetning 2019

Postet av Telenor Bedriftsidrettslag Oslo den 5. Mai 2020

Årsberetning 2019

Telenor Bedriftsidrettslag Oslo 

 

Styret har hatt følgende sammensetning: 

Leder: Trude Persdatter Sundblad 

Nestleder:  

Kasserer: Jone Martin Eileraas 

Sekretær: Ketil Risvoll 

Styremedlem: Martin Svae-Kvifte

Styremedlem: Annika Aarstad

Varamedlem1: Karianne Braat

Varamedlem 2: Henning Ustgård

Varamedlem 3: Xinli Wang

 

Revisor: Christian Deisz og Sunniva Syrrist

Valgkomitè: Steinar Ostermann og Morten Christiansen. 

 

Om styrets arbeid 

Det har blitt avholdt månedlige styremøter med unntak av sommerferien

Administrasjonen av trimgarderobene blir fremdeles ivaretatt av idrettslaget for Telenor Eiendom.

Vi har i perioden som tidligere, brukt mye tid på å sikre god bruk av websidene våre.

Styret bestreber fortsatt for å bedre forholdene for ansatte på Fornebu. Bedriftsidretten bidrar til økt helse, trivsel og miljø, og nettverk via mosjon og idrett


Om organisering i perioden 

Styret har hatt kontinuitet med styremøter der både styremedlemmer og varamedlemmer har vært innkalt/representert. Vi kan også informere om at Leder og et styremedlem sluttet i løpet av året.


Forhold til Bedriftsidrettskretsene 

Telenor BIL Oslo er tilknyttet Akershus bedriftsidrettskrets, mens all aktivitet vi deltar i foregår i OBIK. 


Økonomisituasjonen
Laget har en sunn økonomi, selv om vi fortsatt har aktivitet i grupper som faller utenfor TIFs refusjonsregime. 

Etter innføring av kontingentbetaling via våre nye nettsider har vi fortsatt bra kontroll. Dette gir bedre oversikt over antall betalende medlemmer og en bedre økonomikontroll.

Utarbeidelse av budsjett før året starter gir forutsigbarhet og forenkler styrets behandling av søknader om midler til gruppers aktiviteter utover i kalenderåret. 

 

Teleidrettsforbundet (TIF) 

TIF som er paraplyorganisasjonen til alle bedriftsidrettslagene i Telenor. Det ble besluttet ny tildelingsmodell, og følgende modell gjelder:

Hodetildeling:
 Fordelingen av midler til aktivitet skal være basert på hodetildeling med basis i antall betalende medlemmer som er ansatt i Telenor (eller datterselskaper som deltar med velferdsmidler).

Grunntilskudd (utjevning):
 Det er i utgangspunktet dyrere å drive et lite lag, derfor utdeles det et grunntilskudd for å utjevne forskjellene. Dette gjøres for å sikre at små lag fortsatt kan drive med noen administrasjonskostnader i bunn. Alle lag under 200 interne medlemmer får 20 000,- kr i grunntilskudd.

Krav til aktivitet:
 
Tildelte midler skal brukes til aktivitet. Det skal ikke være noe mål at lag skal spare opp penger, så eventuelle overskudd bør tilbakeføres potten som skal fordeles for hvert år. Dette gjelder ikke penger som er oppspart eller tjent inn av laget, kun velferdsmidlene. 

Inntekt i perioden:

Styret har i flere år hatt ansvaret for tildeling av garderobeskap på Fornebu. Vi mottar også momsrefusjon. Dette gir en kjærkommen ekstra inntekt. 

 

Kommunikasjonssituasjonen 

 • -       Nettsidene: http://idrett.telenor.no
 • -       Epost til medlemmene
 • -       Gruppen «Telenor Bedriftsidrettslag Fornebu» på Workplace
 • -       Nyhetsbrev
 • -       For årsmøtene etter 2011 har innkalling blitt sendt medlemmene via gruppeoppmennene 

 

Medlemsaktiviteter Antall betalende medlemmer har i 2019 holdt seg på samme nivå som i 2018. Våre gruppeledere og medlemmer med andre verv i gruppene gjør en prisverdig og synlig innsats for ansatte på Fornebu.

Oversikt over alle gruppene:

 

Totalt

Kont 2019

Ikke kont

TnBIL

834

639

195

Ekstern

13

13

0

Pensjonist

27

26

1

Allsport

149

124

25

Alpin

153

119

34

Bordtennis

4

3

1

Bowling

19

16

3

Cricket

12

8

4

Curling

10

9

1

Dans

25

21

4

Fotball

52

31

21

Golf

167

145

22

Klatring

99

75

24

Langrenn

178

134

44

Orientering

24

20

4

Padling

157

126

31

Squash

38

28

10

Svømming

71

55

16

Sykkel

230

180

50

Tennis

47

34

13

Volleyball

12

10

2

Yoga

31

26

5

1 gruppe

520

390

130

Flere grupper

306

246

60

Styret tar sikte på å opprettholde samme aktivitet i 2020 som tidligere år, og vil oppfordre personer til å begynne med nye aktiviteter om de har en ide som de ønsker å realisere, styret vil i så fall legge forholdene til rette for eventuelle nye aktiviteter. 

 

Mvh 

Styret

 

 

 

Beretning fra gruppene:

 

Allsport

Styret i gruppen: Christina Hellegaard og Roar Holtedahl

Vi arrangerer løpetreninger hver mandag hele året (gratis).

Forsøkte å arrangere Bootcamp i 2019 uten midler.

Roar har utbetalt refusjoner for løp 2019.

Forsøkte å få til lag for deltakelse på Telenor Games i Bergen.

 

Alpin- og friluft

Leder av gruppa er Jan Petter Jensen

Januar: Alpetur til Obertaurn med 20stk

Mars: Hemsedal

Juli: Sommersamling & avslutning for Teodor

Desember: Hemsedalstur

 

Bowling

Leder: Kåre Aunan / Oppmenn for lagene er Odd Arne Østvang og Kenneth Aasen

Bowlinggruppen har hatt ukentlig trening på Veitvet sept-mai som er bowlingsesongen. 

Det har vært veldig bra deltakelse på treningene siste året, på et par treninger har vi også hatt instruksjon av ekstern trener. Vi deltok sesongen 2018/19 med to lag i bedriftserien i Oslo, og deltar med to lag også i årets sesong. Vi har også avholdt klubbmesterskap og deltatt i Telemesterskapet i Trondheim.

 

Cricket

Leder: Afnan Ahmed

2019 has been a good year where Cricket Club finally took off. We also have a good mix of Telenor Norway and Telenor Group employees. We could not find any indoor space close by but we have started playing at Rykkinhallen in fall, winter and spring times. In the summers and early fall, we play outdoors. Playing outdoors is almost free. We are about 10-15 people who are registered and mostly show up for trainings. We have no women registered in the club but this was the first year where activity level finally picked up and I hope to build on it in 2020.

 

Curling

Leder:  / Kasserer: Roar Holtedahl

Telenor1: Vi spilte som vanlig i OCK serien i Snarøya hallen og ligger inneværende vinter på 5. plass (av 8 lag) med 5 kamper vunnet (av 13 spilte). En hengekamp gjenstår. 

Vi har hatt frafall i laget i 2019/2020, men har også fått rekruttert 1 nytt medlem. Vi nå har 4 aktive spillere tilknyttet laget (3 ansatte og 1 pensjonist).  Vi håper å få med deltakere fra Telenor2 (se under) neste sesong, de har dessverre vært skadet/under behandling i inneværende.

Telenor2: Dessverre synes dette laget å ha gått i dvale, eller i realiteten opphørt, da tidligere skip har sluttet i Telenor.

 

Dans

Leder: Xinli Wang / Kasserer: Eileraas Jone Martin

Dansegruppen arrangert 3 dansekurs i 2019:

•          Kurs 1 – Folk Swing fra onsdag 13. mars til 24. april 

•          Kurs 2 – Salsa fra onsdag 8. mai til 12. juni 

•          Kurs 3 – Salsa fra onsdag 9. oktober til 13. november.

 

Fotball

Leder: Mattis Olimb / Lagleder for eliteserielaget i bedriftsserien: Ole-Jacob Sværk / Treningsansvarlig: Eivind Kristoffersen

Telenor hadde med lag i Eliteserien sommerserien 7erfotball. Dette er nok siste året at vi har med lag i toppserien i bedriftsfotballen. En del av bærebjelkene i dette laget begynner å dra opp i åra, eller har skiftet jobb.

Telenor fotball har også hatt fotballtreninger innendørs på fredager.


Golf

For året 2019 hadde vi følgende aktiviteter/tilbud:

-          Rangeballer på Fornebu Indoor Golf Center (trening vinter)

-          Rangeballer på Ballerud (trening sommer)

-          Avtale banespill Asker GK & Bærum GK

-          Klubbmesterskap Asker GK (Fornebu)

-          Telemesterskap – Vestfold GK i Tønsberg

Nytt styre fra 1. mars er:

Oai Cam Quach

Henning Ustgård

Fabian Rudaa Naarstad

 

Klatring

Leder: Ådne Gabrielsen

For klatregruppa i år har antall betalende medlemmer økt til 73. Ettersom vi har fått signaler om at vi begynner å nærme oss et tak på støtte fra BIL, har vi droppet å arrangere turer og kurs. Det er jevnlig grupperinger som samles for å klatre, og mange klatrer på egenhånd. Dette er et svært kjærkomment tilbud for alle medlemmene jeg har snakket med.

 

Langrenn

Leder og kasserer: Ketil Risvoll

Gruppa har ikke hatt felles aktivitet i 2019, men det er mange som har deltatt på skirenn på individuell basis og 20 medlemmer har fått refundert startkontingenter.

 

Orientering

Leder: Torstein Hole / Kasserer: Ketil Risvoll

Også i 2019 har det vært relativt liten aktivitet i O-gruppa. 7(7) løpere har deltatt i 24(21) løp for Telenor BIL.

Det er relativt få etablerte orienteringsløpere som jobber i Telenor for tiden og vi har ikke gjort noen innsats for å rekruttere nye løpere utover å informere om løpet vi hadde på Fornebu 11/4-2019 (der 6 nye og eksisterende Telenor ansatte deltok).

11/4-2019 arrangerte vi et åpen OBIK løp (med eksterne deltakere som en del av bedriftsløp i Oslo-området) på Fornebu med Telenor som arena. Dessverre var deltakerantallet skuffende 60 løpere mot forventet rundt 100. Det førte til økonomisk omtrent null-resultat fordi vi hadde forberedt trykking av for mange kart.

Leder av O-gruppa er Torstein Hole og kasserer/materialforvalter er Ketil Risvoll.

 

Padling

Leder: Agnes Marie Aanderaa/Kasserer: Tore Lydvo/Web-ansvarlig: Arne Husom

Padlegruppa har ca 150 medlemmer.

Gruppa har i 2019 gjennomført to introkurs og et teknikkurs, alle var fullbooket. Det har vært arrangert tur med overnatting til Fyrsteilene. Det har vært investert i nye traller og spruttrekk, da deler av eksisterende utstyr var helt utslitt. 

Det har ikke vært endringer i padlestyret. Styret har planlagt tilsvarende aktivitetsnivå for 2020.

 

Squash

Leder: Afnan Ahmed

Very active group with both men and women from various nationalities playing. We also have a good mix of Telenor Norway and Telenor Group employees. We have 2 people who are paying higher for membership as they quit Telenor but would still like to continue playing with us. This was agreed with the Board. We play once a week at Lysaker and we have 3 courts for 1 hour. Most of the time, we are more than 12 people which makes ti difficult for people to have enough time and practice. We applied to get a 4th court but that was not approved. We are also playing with 1 team in the OBIK corporate league. We plan to continue the use of Lysaker squash as well as corporate league – maybe with 2 teams. An internal tournament is arranged yearly inviting all in the squash club.

 

Svømming

Svømmegruppa er ingen egentlig gruppe. Alle trener svømming i Hundsund bad på individuelt grunnlag. Medlemmene kan få refundert deler av beløp brukt på klippekort. Refusjonen fås av hovedkasserer. Og max 3 klippekort i året.

 

Sykkel

Leder: Dag Ole Storrøsten/Nestleder og Kasserer: Marius Bostad

Telenor på Fornebu som Sykkelvennlig Arbeidsplass - Sertifiseringsprosess med Syklistene.

Posisjonering av syklistene på Fornebu for å sikre bedre forhold (Parkering, garderober, vintersykling) – lang prosess.

Utlån elsykler i samarbeid med Bærum Kommune. 

Mekkedager med Bikefixx. 

Rittrefusjoner utbetalt.

Planlegging av Sykkeltur på vestlandet.

 

Tennis

Leder: Roger R. Stølsnes/Kasserer: Stein Grongstad

Ila 2019 hadde vi ca 6-8 nokså aktive spillere.

Vintersesongen hadde vi fast bane 2 timer i uken.

Utesesongen bestilte de enkelte egne timer. 

På sommeren hadde vi noen felles timer med en trener samt gjennomførte Telenor Open cup 

Medlemmene har samme rettigheter som andre Snarøya tennis klubb medlemmer.

 

Volleyball

Leder: Inger Hvidsand/Kasserer: Gunn K. Klungsøyr

Volleyball TTA All-stars (initialer til lagene) 

Vår aktivitet er trening hver mandag i sesongen, + kamper for mix og herrelag. 

Vi spiller på lag med Accenture og Tieto.  

Telenor har ansvar for mixlaget.

Accenture har ansvaret for herrelaget.  

Telenor har ansvaret for trening. Viderefakturerer de andre lagene.

Vi var med i Norges Volleyballforbundets cup januar 2020 

Mixlaget spilte i sesongen 2018/19 i 2.div og klarte å rykke opp til 1.div for 2019/20 uten å tape en kamp.

I 1.div kom vi på 6.plass, og er nå inne i sluttspillet.

 

Yoga

Leder: Rada Drobnjak

Namely after being quite active group in 2018 on a course of 2019 we didn’t have any single activity. The reason why is that Anne/co-partner in this group and yoga teacher itself who was running the classes were on leave and still on maternity leave. Option was to seek for external teacher but I was wondering how effective it would be and also how well I would be able to allocate time for. Therefore, after summer, when Anne is back we might come back to you. Purchased yoga mats and blankets supposed to be still in zone M3F where we were running the classes (if not on a beach).
Tilbud fra Kjus

Postet av Telenor Bedriftsidrettslag Oslo den 4. Mai 2020

Alle ansatte i Telenor tilbys rabatt på varer i LK Norge sin nettbutikk. Her tilbys kvalitetsprodukter som fokuserer på golf, alpint og fritid.

All idrettsaktivitet avlyses

Postet av Telenor Bedriftsidrettslag Oslo den 16. Apr 2020

Vedtak av 12. mars:

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.


Norges Idrettsforbund henvendte seg nylig til Helsedirektoratet med et tydelig ønske om en klargjøring av gjeldene vedtak fra 12. mars om utøvelse av idrettsaktivitet. På bakgrunn av dette kom Helsedirektoratet med en oppdatert veiledning og anbefaling om idrettsaktivitet, som ble publisert 1. april.

Det presiseres at forbudet mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet, både innendørs og utendørs hvor personer fysisk møtes, fortsatt er gjeldende. Videre presenterer de en veiledning og anbefalinger til hvordan forbudet skal forstås:

 • Forbudet innebærer at det som utgangspunkt ikke er adgang til å organisere idrettsaktivitet som innebærer at personer fysisk møtes og hvor nærkontakt er uunngåelig, og/eller hvor det vil være vanskelig å overholde krav om forsvarlig avstand til enhver tid under trening eller aktivitet. Dette må forstås ut fra et smittevernperspektiv.
 • Forbudet innebærer videre at lag og foreninger m.v. ikke skal arrangere for eksempel kamper, stevner eller turneringer som samler mange, eller som innebærer risiko for smittespredning på grunn av felles bruk av utstyr eller garderober.
 • Alle typer idrettsaktiviteter må gjøres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets anbefalinger om samling av personer og samling i gruppe overholdes. 
  • Det bør ikke være mer enn 5 personer samlet i gruppe. Det gjelder ikke personer i samme husstand. 
  • Når man er sammen med andre bør man holde en fysisk avstand på minst 2 meter. Det gjelder ikke personer i samme husstand.

  • Personer utenfor egen husstand skal ikke dele utstyr eller berør samme kontaktflate.  

Henstilling fra Norges Bedriftsidrettsforbund til alle våre bedriftsidrettslag
Norges Bedriftsidrettsforbund (NBIF) anbefaler våre bedriftsidrettslag å avstå fra å organisere idrettsaktivitet som innebærer at personer utenfor egen husstand møtes.

NBIF vil være tydelig på at vår prioritert først og fremst vil være å hindre spredning av koronaviruset når det utøves mosjons- eller idrettsaktivitet. Dersom noen av våre medlemslag likevel velger å organisere aktivitet, er det bedriftsidrettslaget selv som har ansvar for at dette gjøres i henhold til gjeldende regler som er vedtatt av Helsedirektoratet. 

Det tilbys tre ulike aktiviteter i regi av vårt forbund og våre bedriftsidrettskretser. Felles for dem alle er at de skal utøves etter gjeldende regler som er vedtatt av Helsedirektoratet. Det er laget egne koronavettregler for hver av aktivitetene som du finner lenger nede i dette dokumentet. I de tilfeller hvor det hersker noen som helst usikkerhet i forhold til retningslinjer er det hentet inn godkjenning fra kommunale smittevernmyndigheter.

 •  Hjemmegym,  (se mer her:  www.sykletiljobben.no) en aktivitetskampanje) som er gratis for alle våre medlemmer.
 • Ti på Topp, (se mer her: www.tipåtopp.no ) turkampanje som arrangeres i samråd med kommunale smittevernmyndigheter. 
 • Virtuelle løp, (se mer her: www.bedriftsidretten.no ) løpskonsept hvor deltakerne løper når de vil/hvor de vil, logger sitt eget løp og registrere aktivitetene på kretsenes sider. 

Koronavettregler – Hjemmegym

 • I kampanjen registreres all aktivitet som utføres i hjemmet, i hagen eller i friluft.
 • Aktivitetene skal ikke gjennomføres i grupper på mer enn fem personer. Unntaket er personer innenfor samme husstand.
 • Aktivitet som gjøres sammen med kollegaer, venner eller andre utenfor egen husstand skal gjennomføres via webløsninger (Teams, Skype, Zoom, Hangout osv), eller i grupper på mindre enn fem personer som holder minimum 2 meters avstand.
 • Utstyr som benyttes til aktivitetene skal ikke deles av andre enn dem innenfor egen husstand. 
 • For øvrig vises det til helsedirektoratets veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet, som du finner her.

Koronavettregler – Virtuelle løp

 • All løpsaktivitet skal foregå alene, sammen med personer i samme husstand eller i grupper på mindre enn fem som til enhver tid holder minimum 2 meters avstand.
 • All løpsaktivitet skal foregå utendørs og utenfor anlegg som omfattes av Helsedirektoratets vedtak om stengning av 12. mars. Vedtaket finner du her
 • Deltakerne løper når de vil og hvor de vil, så fremt de forholder seg til gjeldende distanse i kilometer. Treningsfil lastes deretter opp digitalt som henvist. 
 • Selve løpsaktivitetene er ikke organisert av NBIF og deltakere har selv ansvar for å være aktiv i henhold til helsedirektoratets veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet, som du finner her

Koronavettregler – Ti på Topp

 • Gå tur alene, med dem i samme husstand eller i grupper på mindre enn 5 personer (følg anbefalinger på den lokale kampanjesiden, da det i noen kommuner er egne retningslinjer for hvor mange som kan gå sammen).
 • Hold minimum 2 meters avstand til andre deltakere eller dem i turfølge som er utenfor egen husstand. 
 • Velg ruter som er tilpasset din fysiske form og unngå turer med høy risiko. Dette for ikke å belaste rednings- og helsetjenester unødig. 
 • Rast med god avstand til andre deltakere og sørg for god håndhygiene.
 • Unngå å ta på kontaktflater som deles med andre.
 • NBIF arrangerer ikke organiserte fellesturer og deltakere har selv ansvar for å være aktiv i henhold til helsedirektoratets veiledning og anbefalinger om friluftsaktiviteter.

For øvrig finner du mer informasjon på de lokale kampanjesidene (www.tipåtopp.no) om hvilke tilpasninger som er gjort for å redusere risiko for smitte.


Profiltøy vår 2020

Postet av Telenor Bedriftsidrettslag Oslo den 30. Mar 2020

Trimtex sin webshop for bestilling av profiltøy er nå åpen. Bestillingsfristen er forlenget til 19/4-2020. Medlemmer av Telenor BIL får en verdikode som gir rabatt ved handel.

Under menyvalget Trimtøy finner du oppdatert informasjon om bestilling og link som du kan bruke for å få tilsendt verdikode:  https://idrett.telenor.no/p/28631/trimtoy

 

Alle ansatte i Telenor kan bestille tøy herfra og man får opptil 30% avslag i forhold til fullpris(rabatten er allerede trukket fra når du er innlogget.6 Kommentarer

Årsmøte Telenor BIL - ny dato

Postet av Telenor Bedriftsidrettslag Oslo den 12. Feb 2020

Oppdatert 27/5-2020

Telenor BIL årsmøte onsdag 27/5-2020

Tid: 27/5-2020 16:30 - 17:30

Årsmøtet skulle opprinnelig ha vært avviklet 12/3, men måtte utsettes da det ble oppfordret til å holde seg på hjemmekontor.

Sted: Telenor FBU i restauranten C/D (Fresh4You) - også mulig å delta elektronisk (sannsynligvis via skype)

Det blir dessverre ikke servering av pizza med tanke på smittevern.

Saksliste:

 • 1. Åpning
 • 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • 3. Valg av dirigent, sekretær, og 2 protokollunderskrivere
 • 4. Årsberetning 2019
 • 5. Regnskap 2019
 • 6. Innkomne forslag
 • 7. Budsjett 2020
 • 8. Valg

Alle medlemmer er velkommen til å delta. Innkallingen sendes ut til gruppeledere og medlemmer i styret. Videresend gjerne innkallingen til interesserte. Påmelding til Ketil Risvoll.

Innkomne forslag:

1) Sak fra styret. Styrehonorar. Foreslår å øke det årlige beløpet til leder, nestleder, kasserer og sekretær fra 7000kr til 10000kr og honoraret til styremedlemmer fra 300kr til 500kr per møtet. Revisor får 500kr i honorar.

Valg:

Styret har i 2019 sett slik ut:

LederAnnette Marie Kollenborg (sluttet)
2019 for 2 år
NestlederTrude Persdatter Sundblad (rykket opp som leder)2019 for 2 år
KassererJone Eileraas2018 for 2 år
SekretærKetil Risvoll2018 for 2 år
StyremedlemMarkus Bjølgerud (sluttet)
2019 for 2år
StyremedlemMartin Svae-Kvifte
2019 for 2 år
StyremedlemAnnika Aarstad
2019 for 1 år
Varamedlem 1Karianne Braat
2019 for 1 år
Varamedlem 2

Varamedlem 3
Henning Ustgård

Xinli Wang
2019 for 1 år

2019 for 1 år

Leder/nestleder, kasserer, sekretær, 2 styremedlemmer og 1-3 varamedlemmer er på valg.

Valgkomiteen v/ Steinar Ostermann og Morten Christiansen må dessverre meddele at vi ikke har klart å finne kandidater til alle vervene i Telenor BIL.

Her og nå har vi følgende status:

LEDER: Innstiller Jone Eileraas. Har fungert som kasserer i inneværende valgperiode.

NESTLEDER: Trude Sundblad. Ikke egentlig på valg, har fungert som leder i inneværende valgperiode.

KASSERER: Ingen kandidat funnet

SEKRETÆR: Innstiller Ketil Risvoll. Gjenvalg.

STYREMEDLEM 2 ÅR: Innstiller Henning Ustgård. Tidligere vara, men har fungert som styremedlem i inneværende valgperiode.

STYREMEDLEM 1 ÅR: Innstiller Torstein Tuv.  Pricing Expert Telenor Business. Torstein har vært i Telenor i 3-4 år og sitter i styret for YPN (Young Professionals Network). Han har engasjert seg sterkt i å få økt oppslutningen i Telenor om Holmenkollstafetten, bla ved å få med yngre medarbeidere-han er også aktivt med i alpingruppa.

VARAMEDLEM 1: Innstiller Karianne Braat. Gjenvalg.

VARAMEDLEM 2: Innstiller Xinli Wang. Gjenvalg.

VARAMEDLEM 3: Tuva Ramsø Bredesen, Technology. Tuva kom til Telenor som trainee sist høst og er og aktiv i YPN.

REVISOR 1: Innstiller Christian Deisz. Gjenvalg.

REVISOR 2: Ingen kandidat funnet.

VALGKOMITE: Ingen kandidater funnet. De sittende forlater Telenor i løpet av året.1 Kommentar